Menu Statistics
Right Bottom Statistics

Right Bottom

Forums

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Příspěvekod administrator » pon 23. led 2012 16:28:59

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)
Zásady a cíle vzdělávání

Rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace
Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce
Vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost
Všeobecný rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty

Práva dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Právo na vzdělávání o obsahu, formách a metodách odpovídajících potřebám a možnostem těchto osob, včetně hodnocení, přijímání a ukončování vzdělávání
Právo na vytvoření podmínek pro vzdělávání
Právo na poradenskou pomoc školy
Právo na pomoc školského poradenského zařízení
Právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, poskytovaných školou
Právo na vzdělávání alternativními komunikačními prostředky (dorozumívání prostřednictvím znakové řeči, psaní Braillovým písmem a náhradních způsobů dorozumívání)
Možnost prodloužení vzdělávání středního a vyššího ředitelem školy

Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním
Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování
Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování
Sociální znevýhodnění - rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka

Zařazení do speciálního vzdělávání

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, nebo odborným zdravotnickým pracovištěm s tím, že výsledné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení
Speciální vzdělávání se poskytuje i žákům zařazeným do škol zřízených při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Formy speciálního vzdělávání

Individuální integrace
- v běžné škole (je upřednostňováno, pokud má škola podmínky)
- ve speciální škole pro jiné postižení
Skupinová integrace
- ve třídě či oddělení běžné školy
- ve třídě či oddělení speciální školy
Vzděláváním v samostatné škole pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola)
Kombinací všech tří výše popsaných forem
VŠE JE PODMÍNĚNO SOUHLASEM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ


Organizace speciálního vzdělávání

Forma a obsah je upravována podle potřeb žáka
Speciální vzdělávání a podporu zabezpečuje škola
Ve speciální škole, třídě či oddělení lze zařadit žáky dvou a více ročníků
Ve třídách, odděleních a skupinách pro žáky s těžkým zdravotním postižením mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga
Pro přípravu na vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením, více vadami nebo autismem lze zřídit přípravný stupeň základní školy speciální
Organizace speciálního vzdělávání

Diagnostický pobyt může předcházet zařazení žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců.
Přezkoumání zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání dojde-li k významné změně jeho speciálních vzdělávacích potřeb provede školské poradenské zařízení, a případně navrhne úpravu tohoto režimu.
Nezařazení žáka se zdravotním postižením do některé z forem speciálního vzdělávání ředitel běžné školy nebo ředitel speciální školy, oznámí zákonnému zástupci, krajskému úřadu a obci, v níž má žák trvalý pobyt
Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy

Stanovení konkrétních cílů, forem a délky a povinného obsahu vzdělávání
Programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům o účinných metodách a organizaci vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji dítěte
Stanoví popis materiálních, personálních, ekonomických a bezpečnostních podmínek za nichž se vyučování uskutečňuje
Individuální vzdělávací plán

Je vypracován ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka
Může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby
Za zpracování odpovídá ředitel školy
Seznámení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s individuálním vzdělávacím plánem provede ředitel školy
Sledování dodržování postupů a vyhodnocování opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu provádí školské poradenské zařízení, to poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu
Stanoví se především pro
- individuálně integrovaného žáka
- žáka s hlubokým mentálním postižením
- případně pro žáka skupinově integrovaného nebo žáka speciální školy
Vychází z
- školního vzdělávacího programu příslušné školy
- závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školského poradenského zařízení
- vyjádření registrujícího pediatra či jiného odborného lékaře nebo dalšího odborníka (např. kliničtí psychologové, logopedi, bylo-li dítě v jejich dlouhodobé péči)
- vyjádření zákonného zástupce či zletilého žáka

Podpůrná opatření při speciálním vzdělávání

speciální metody, formy a postupy
speciální učebnice
didaktické materiály
kompenzační pomůcky
rehabilitační pomůcky
zařazení předmětů speciálně pedagogické péče
snížené počty žáků ve třídě, v oddělení, ve studijní skupině
služby asistenta pedagoga
další možné úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu
poskytování pedagogicko-psychologických služeb

Asistent pedagoga

Hlavní činnosti
- pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí
- pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti
- pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci a komunitou, z níž žák pochází
Asistent pedagoga je zaměstnancem školy a ředitel školy pro zřízení této pracovní pozice žádá svého zřizovatele
Školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro osoby se zdravotním postižením se souhlasem kraje (vyjma škol zřizovaných ministerstvem) zřizují
- samostatné školy s upraveným ŠVP
- v rámci běžných škol (i mateřských škol)
- jednotlivé (speciální) třídy
- oddělení
- studijní skupiny
- základní školy speciální (se ŠVP upraveným dle příloh RVP pro mentálně postižené, autisty a žáky s kombinovaným postižením
Ředitel může zřídit se souhlasem zřizovatele funkci asistenta pedagoga

Školská poradenská zařízení

Zajišťují činnosti a služby pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, školy, školská zařízení . Řadíme sem:
- speciálně pedagogické
- pedagogicko-psychologické
- preventivně-výchovné
- informační
- diagnostické
- poradenské
- metodické
- napomáhají při volbě vhodných vzdělávacích postupů
Spolupracují s orgány sociálně právní ochrany, zdravotnickými zařízeními, soudy aj.

http://www.msmt.cz/socialni-programy/vz ... -potrebami
administrator
Administrátor
 
Příspěvky: 3839
Registrován: sob 17. pro 2011 17:26:05
 

 

Re: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Příspěvekod Fedral144 » stř 10. pro 2014 10:57:15

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)
Zásady a cíle vzdělávání
Our excellent online E20-018 exam dump training programs will lead you to success in the testking.net - ccnp dumps We also offer latest sterling and Rasmussen College with 100% success guarantee. Our Sterling College is rare in IT world.
Fedral144
 
Příspěvky: 1
Registrován: stř 10. pro 2014 10:55:18
 


Zpět na Výuka dlouhodobě nemocného dítěte v domácí péči

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Forums Bottom
cron